Zmie miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz si w lokalnym wydaniu.

Powsta這 SKN Innowatora "Ordo ex Chao"

2013-12-17

Powo豉li鄉y w Akademii Morskiej nowe Ko這, poniewa uwa瘸my, 瞠 twarda wiedza jak uzyskuj studenci studiów in篡nierskich nie jest wystarczaj帷a dla ukszta速owania w豉軼iwych kompetencji jakie powinien posiada in篡nier XXI wieku.

Metody kreatywnego rozwi您ywania problemów nie s nowo軼i. Ich korzeni mo積a si doszukiwa ju w staro篡tno軼i u Sokratesa. Pó幡iej te idee rozwijali m.in. Lullus, Kartezjusz i Leibnitz. W XX w.n.e. pojawi造 si nowe interdyscyplinarne dziedziny nauki. W latach 60-tych ukszta速owa豉 si heurystyka, czyli nauka badaj帷a procesy twórczego my郵enia. Prof. Zbigniew Martyniak wyró積i ponadto dziedziny takie jak inwentyka czyli nauka maj帷a na celu opracowanie, kodyfikacj i ustalenie strategii zastosowa metod twórczego rozwi您ywania problemów oraz innowatyka czyli dziedzina nauki, która zajmuje si wdra瘸niem produktów twórczego my郵enia czyli innowacji do praktyki.

Wyra瘸my przekonanie, 瞠 kreatywno軼i mo積a si nauczy i 瞠 to cecha nabyta, co m.in. postulowa w latach 50-tych ubieg貫go stulecia rosyjski inwentor Henryk Altszuller – autor s造nnego „algorytmu wynalazku” oraz metodyki TRIZ (pol. Teoria Rozwi您ywania Innowacyjnych Zagadnie). Równolegle tezy te podtrzymywali uczeni z innych krajów. Amerykanie od lat 60-tych rozwijali metodyk zwan design thinking, która w du篡m skrócie proponuje rozwi您ywanie problemów bazuj帷 na wczuciu si w sytuacj ko鎍owego odbiorcy us逝gi lub produktu.

W aktualnie realizowanych programach studiów wci捫 brak jest odpowiedniego nacisku na takie kompetencje absolwenta jak umiej皻no嗆 pracy projektowej, zespo這we rozwi您ywanie problemów, multidyscyplinarne i interdyscyplinarne podej軼ie do analizowanych zagadnie, w豉軼iwe budowanie zespo逝 i zarz康zanie nim, prowadzenie negocjacji i inne umiej皻no軼i mi瘯kie.

Niegdy in篡nierowi wystarcza豉 solidna wiedza zawodowa jednak rozwój techniki, powstanie wielu interdyscyplinarnych dziedzin nauki i technologii jak chocia瘺y mechatronika, biotechnologia, nanotechnologia czy in篡nieria socjo-kognitywna, rozwój spo貫cze雟twa informatycznego itp. sprawi造, 瞠 wspó販zesny in篡nier „musi si zna na wszystkim”, przynajmniej na pewnym minimalnym poziomie. Szeroka wiedza w po陰czeniu z innymi umiej皻no軼iami niezb璠nymi w twórczym rozwi您ywaniu problemów sta豉 si kluczem do sukcesu w dzisiejszych realiach. Korzy軼i p造n帷e z prowadzenia studiów wy窺zych w systemie kszta販enia problemowego(ang. Problem Based Learning, PBL) na przyk豉dzie du雟kiego Aalborg University przedstawi prof. Marian Ka幟ierkowski w artykule pt. Kszta販enie in篡nierów w systemie PBL, który ukaza si w Forum Akademickim nr 9/2013. 

Jak si zrodzi pomys powo豉nia Ko豉?

Temat innowacji powraca jak bumerang i cho zagadnienia te nie s nowe to wci捫 nie s one na鈍ietlane w wystarczaj帷y czy w豉軼iwy sposób. Wida to w wielu aspektach 篡cia, przemy郵e, szkolnictwie, s逝瘺ie zdrowia itd. W wysokorozwini皻ych krajach europejskich takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja jak równie pozaeuropejskich pot璕ach gospodarczych takich jak USA, Chiny, Japonia czy Korea Po逝dniowa, stosowane metody inwentyczne daj wymierne efekty ekonomiczne. Z osi庵ni耩 tych korzystaj równie wielkie 鈍iatowe koncerny takie jak Ford, Toyota, General Electric, FedEx, Coca-Cola, Converse, IBM czy Apple. W Polsce wci捫 jednak obserwujemy niedocenianie inwentyki i s豉be rozpowszechnienie metod twórczego rozwi您ywania problemów.

W ramach naszego Ko豉 chcieliby鄉y wype軟i cho熲y w minimalny sposób luki, które dostrzegamy w aktualnym programie studiów. Podczas pobytu szkoleniowo-sta穎wego na Uniwersytecie Stanforda w USA w ramach programu Top 500 Innovators pozazdro軼ili鄉y ameryka雟kim studentom, 瞠 pracuj zespo這wo nad rozwi您aniem problemów z ró積ych dziedzin korzystaj帷 z metod inwentycznych.

Po powrocie z USA przeprowadzili鄉y zatem badania ankietowe w鈔ód studentów naszej uczelni. Wyniki podane przez 125 respondentów wskazywa造 wyra幡ie na potrzeb utworzenia ko豉 naukowego stosuj帷ego metody inwentyczne w rozwi您ywaniu rzeczywistych problemów (84% g這sów za potrzeb utworzeniem Ko豉).

Badania ankietowe na鈍ietli造 ponadto braki w procesie dydaktycznym realizowanym w Akademii Morskiej z punktu widzenia studentów. Poskutkowa這 to nasz inicjatyw, w wyniku której 3 pa寮ziernika br. formalnie powsta這 Ko這 „Ordo ex Chao”.

Tab. 1. Co powinno by zawarte w programie „kreatywnego rozwi您ywania problemów”?

 Odpowied

%

Liczba

Program przedmiotu musi bezwzgl璠nie zawiera „wiedz zawodow”

57,60%

72

Przedmiot powinien kszta販i w zakresie autoprezentacji

25,60%

32

Przedmiot powinien uczy pracy zespo這wej i negocjacji

77,60%

97

Przedmiot powinien uczy kierowania zespo貫m

56,00%

70

Przedmiot powinien stanowi rozszerzenie tre軼i programowych z obowi您kowych przedmiotów nauczania

27,20%

34

Przedmiot powinien promowa osi庵ni璚ia psychologii, socjologii, kognitywistyki i neurologii w odniesieniu do kreatywnego rozwi您ywania problemów

36,80%

46

Przedmiot powinien rozwija umiej皻no軼i lingwistyczne studentów

35,20%

44

Trudno powiedzie

1,60%

2

Co robimy na spotkaniach Ko豉?

Do cz這nkostwa zaprosili鄉y studentów i studentki wszystkich wydziaów AM, którzy znajduj czas na dodatkowe wyzwania i chc zdobywa umiej皻no軼i odmienne od wiedzy specjalistycznej, z jak zapoznaj si na co dzie w ramach studiów.

Napisali鄉y program, który prezentuje wybrane metody powszechnie stosowane w rozwi您ywaniu trudnych problemów, w tym: design thinking, burza mózgów Osborna, 5 Whys, 6 kapeluszy Edwarda de Bono, metoda niekompetencji, metoda analogii, Philips 6/6, metoda Gordona etc. (szczegó這wy opis metod mo積a znale潭 w bibliografii zamieszczonej na stronie internetowej Ko豉). 

Gównym celem Ko豉 jest pog喚bianie wiedzy, rozwijanie zainteresowa i umiej皻no軼i cz這nków w zakresie kreatywnego rozwi您ywania problemów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do szeroko poj皻ej eksploatacji uk豉dów Cz這wiek – Technika – 字odowisko. Ko這 ma w za這瞠niu realizowa cele cz御tkowe takie jak:
• rozwijanie twórczego my郵enia;
• uczenie pracy zespo這wej (budowanie zespo逝, negocjacje, kierowanie, zarz康zanie);
• uczenie praktycznego wykorzystania wymienionych metod inwentycznych;
• rozwi您ywanie problemów z ro積ych dziedzin;
• stosowanie prototypowania, testowania oraz osi庵ni耩 nauk kognitywnych;
• wspó逍raca z biznesem;
• wykorzystywanie wiedzy technicznej do realizacji projektów;
• pog喚bianie kompetencji lingwistycznych w zakresie j瞛yka angielskiego.

Aktualnie mamy 19 cz這nków - studentów i studentki wszystkich wydziaów AM, w tym dwoje studentów z zagranicy. Pierwsze zaj璚ia Ko豉 za nami, a pierwsze spotkania otwarte ju niebawem.

Dotychczas, poza wprowadzeniem do metod inwentycznych, zrealizowali鄉y zaj璚ia na temat roli jednostki w zespole, komunikacji i my郵enia projektowego (etapy empatii, definiowania problemów i generowania pomysów na rozwi您anie problemu).

Teori staramy si ogranicza do niezb璠nego minimum. Zaj璚ia realizowane s w formie warsztatów z du膨 liczb ciekawych zada i 獞icze praktycznych. Jednym z etapów kreatywnego rozwi您ywania problemów jest prototypowanie. Popularnym rozwi您aniem stosowanym m.in. przez firm IDEO – potentata w bran篡 projektowania produktów i us逝g ukierunkowanych na odbiorc ko鎍owego - jest wykorzystanie prostych materiaów biurowych i przedmiotów codziennego u篡tku do tzw. szybkiego prototypowania. W ramach naszych zaj耩 wykorzystujemy papier, tektur, d逝gopisy, gumki, spinacze itd.

Oczywi軼ie nie zamierzamy si ogranicza tylko do prostych prototypów. Dzi瘯i funduszom pozyskanym od Prorektora ds. Nauczania AM nasze Ko這 zakupi這 wersj edukacyjn robota LEGO Mindstorms 9797 NXT 2.0, Mo瞠 w przysz這軼i uda si nam pozyska dost瘼 do zaawansowanych narz璠zi prototypowania, takich jak drukarki 3D, urz康zenia wykorzystuj帷e technologie SLA, SLM czy PolyJet, obrabiarki numeryczne czy specjalistyczne oprogramowanie do modelowania rzeczywisto軼i.

Praca Ko豉 to nie tylko 獞iczenia podczas naszych spotka, ale równie ciekawe zadania realizowane w zespo豉ch po zaj璚iach. Aby poprawi koordynacj zada i zach璚a studentów do stosowania narz璠zi przydatnych w pracy zespo這wej korzystamy m.in. z narz璠zi pracujacych na dokumentach w „chmurze” (ang. cloud computing) takich jak Google Drive czy Dropbox.Natomiast do komunikacjiwykorzystujemy forum Google Groups.

Dla realizacji naszych celów niezb璠ne jest wsparcia sponsorów, których ca造 czas poszukujemy. Uda這 si nam znale潭 pierwszego sponsora, jakim jest ankietka.pl - najwi瘯szy polski serwis do tworzenia ankiet i testów on-line. Nasze Ko這 uzyska這 wsparcie od ankietka.pl w postaci darmowych kont premium dla naszych cz這nków. Mamy zamiar wykorzystywa badania ankietowe w kolejnych projektach realizowanych przez studentów nale膨cych do Ko豉.

Plany na przysz這嗆

Aktualnie jeste鄉y w trakcie organizacji I Otwartego Spotkania Kó Naukowych, które odb璠zie si 17 grudnia br. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaprosimy cz這nków kó naukowych naszej uczelni oraz studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas spotkania omówimy wybrane zagadnienia ochrony w豉sno軼i intelektualnej oraz obejrzymy wspólnie film po鈍i璚ony in篡nierii odwrotnej (ang. reverse engineering). Jeste鄉y bardzo ciekawi wniosków z dyskusji z nasz m這dzie膨.

Ju w styczniu 2014 roku planujemy organizacj otwartego seminarium dla studentów i pracowników naszej uczelni, które b璠zie po鈍i璚one kognitywistyce. Go軼innymi prelegentami w b璠 specjali軼i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Ka盥y z obecnych b璠zie móg dowiedzie si jak dzia豉 mózg z punktu widzenia biochemika oraz psychologa, jak stymulowa prac mózgu, od czego zale篡 efektywno嗆 naszych dzia豉 w procesie twórczego rozwi您ywania problemów, czy kreatywno嗆 mo積a stymulowa, jak poprawi funkcjonowanie naszego „systemu gównego” itd.

Kolejne spotkania Ko豉 b璠 po鈍i璚one zaawansowanym zagadnieniom z zakresu design thinking oraz realizacji projektów w kilkuosobowych zespo豉ch, do których dobierzemy cz這nków na bazie cech osobowo軼i jakie posiadaj jako jednostki. Pierwsze zadania, przed którymi ich postawimy b璠 mocno osadzone w naszych realiach i zwi您ane z uczelni. Kolejne projekty b璠 dotyczy造 rzeczywistych problemów technicznych, spo貫cznych czy gospodarczych. Oprócz prac na terenie uczelni planujemy wyj軼ia „w plener” oraz udzia z ró積ych wydarzeniach lokalnych powi您anych tematycznie z profilem dzia豉lno軼i Ko豉. Aby zaj璚ia by造 ciekawe i urozmaicone, zamierzamy zaprasza na spotkania jako go軼i specjalnych specjalistów-praktyków, przedstawicieli nauki i przemys逝.

Nasze Ko這 jest elementem naszych dzia豉 w kierunku powo豉nia na naszej uczelni przestrzeni pracy kreatywnej. W wy瞠j cytowanej ankiecie, a 82% respondentów stwierdzi這, 瞠 z powo豉niem takiej przestrzeni b璠 lub mog by powi您ane wymierne korzy軼i dla uczelni i studentów.

Przestrze pracy kreatywnej pod robocz nazw PROTOTYPOWNIA (cho nie jest to okre郵enie finalne) oparta jest na pomy郵e odwiedzonej przez nas podczas pobytu na Stanfordzie szko造 projektowania Design School (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford) zwanej w skrócie i znanej na 鈍iecie jako d.school, wykorzystuj帷ej w praktyce model design thinking. Nasza propozycja nie stanowi jednak transferu istniej帷ego w Stanford rozwi您ania. Chodzi o wykorzystanie potencja逝, jaki ma w sobie d.school, dostosowanie go do polskich realiów oraz po陰czenie z dobrymi praktykami projektowania, budowy i testowania prototypów, a tak瞠 zasadami pracy zespo這wej przy problemach wymagaj帷ych innowacyjnego podej軼ia podczas poszukiwania rozwi您a optymalnych.

Przed nami jeszcze wiele wyzwa

Zapewne w naszym otoczeniu znajd si krytycy naszej dzia豉lno軼i. Pragniemy podkre郵i, 瞠 po powrocie ze szkolenia w USA nie spocz瘭i鄉y „na laurach” i ca造 czas podnosimy w豉sne kompetencje w zakresie praktycznego wykorzystania metod inwentycznych. Zale篡 nam na tym, aby wiedza, któr przekazujemy studentom by豉 warto軼iowa i jak najbardziej aktualna. A to wymaga wiele pracy z uwagi na bardzo interdyscyplinarny charakter zagadnie twórczego rozwi您ywania problemów. Tematyka ta dotyka zagadnie b璠帷ych w centrum zainteresowania teorii eksploatacji, psychologii, socjologii, kognitywistyki, neurologii, prakseologii, ergonomii, ekonomii, teorii systemów, in篡nierii produkcji i wielu innych dziedzin.

Czytamy ksi捫ki i artyku造 tematyczne, bierzemy udzia w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów najwy窺zej 鈍iatowej klasy – jak cho熲y prof. Clark Kellogg podczas I Polsko-Ameryka雟kiego Mostu Innowacji zorganizowanego w pa寮zierniku br. przez AGH w Krakowie. Jeste鄉y absolwentami 7-tygodniowego kursu e-learningowego Design Thinking Action Lab zorganizowanego przez d.school, który uko鎍zyli鄉y z wyró積ieniem. Jeste鄉y cz這nkami zespo逝 Design Thinking pracuj帷ego w Stowarzyszeniu Top 500 Innovators.

Zdajemy sobie spraw, i wiele osób w 鈔odowisku akademickim chcia這by, aby utrzymywane by這 status quo programów studiów i finansowania nauki. W naszej opinii, je郵i nie wyjdziemy naprzeciw aktualnym trendom w zakresie kszta販enia kadr i prowadzenia bada nastawionych na efekt ko鎍owy - mierzalny w postaci zysków dla spo貫cze雟twa i „jako軼i, nie za ilo軼i” – to zostaniemy tam gdzie obecnie jeste鄉y wed逝g wszelakich unijnych rankingów: w „ogonie Europy”.

Przed nami jeszcze bardzo wiele wyzwa, z którymi trzeba si b璠zie zmierzy w tym w豉sne s豉bo軼i czy przyzwyczajenia. To praca u podstaw, a cz這wiek uczy si przez ca貫 篡cie – st康 te nazwa Ko豉, które jest jednocze郾ie naszym mottem: „Ordo ex Chao” czyli porz康ek z chaosu.

Kontakt z Ko貫m „Ordo ex Chao”

Wszystkich zainteresowanych studentów, którzy chcieliby do陰czy do naszego Ko豉 serdecznie zapraszamy. Rekrutacja cz這nków realizowana jest w trybie ci庵造m. Szczegó這we informacje o naszych pracach oraz przesz造ch i nadchodz帷ych wydarzeniach, w których bierzemy udzia, umieszczamy na stronie internetowej. Czekamy.

Dane kontaktowe:
tel. 91 480 98 18 lub 91 480 94 12
e-mail: ordoexchao@am.szczecin.pl
http://ordoexchao.am.szczecin.pl/

Leszek Chybowski, Dorota Idziaszczyk

Fot. mat. pras.

Ciekawe artyku造
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialno軼i za wypowiedzi Internaut闚 opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania b康 usuwania komentarzy zawieraj帷ych tre軼i zabronione przez prawo, uznawane za obra幢iwie lub naruszaj帷e zasady wsp馧篡cia spo貫cznego.

Brak komentarzy.

Niezb璠nik studenta
FB dlaMaturzysty.pl reklama