Akademia Morska w Szczecinie - AM, Szczecin

Kształcimy poszukiwanych specjalistów
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

Praca po studiach

Co możesz robić po studiach na Wydziale Nawigacyjnym?

Kierunek nawigacja
Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie i/lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, we flocie połowowej, na statkach pasażerskich i statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych oraz na jachtach motorowych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.

Kierunek transport
Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych.

Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.

Kierunek geodezja i kartografia
Kierunek geodezja i kartografia zapewnia szerokie podstawy wiedzy w ramach specjalności geoinformatyka i hydrografia pozwalające na elastyczność w dokonywaniu wyboru kariery zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach hydrograficznych, geodezyjnych, geoinformatycznych, w służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz w instytutach naukowo-badawczych. Po zdobyciu doświadczenia i niezbędnej praktyki absolwenci kierunku geodezja i kartografia mogą także przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii lub hydrografii. Uprawnienia zawodowe pozwalają na samodzielne wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, a także nadzorowanie wykonywania takich prac.

Kierunek oceanotechnika
Absolwent kierunku oceanotechnika dysponuje wiedzą z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu w projektowaniu i budowie wymienionych jednostek pływających. Posiada znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym. Dobrze posługuje się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

Może znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, w zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, w biurach projektowo-konstrukcyjnych oraz w placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, w służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską.

Kierunek geoinformatyka
Kierunek geoinformatyka przeznaczony jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania informatyki w geodezji i kartografii oraz w naukach o Ziemi. W trakcie studiów II stopnia studenci zdobędą wiedzę z zakresu geodezji i pozycjonowania, programowania, tworzenia modeli i wizualizacji 3D, zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku Systemów Informacji Przestrzennej, a także z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych, skaningu laserowego oraz nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Dodatkowo poznają techniki sztucznej inteligencji, kartografii multimedialnej, geoinformatycznych rozwiązań sieciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelowania informacji o budynkach (w tym modelowania 3D/CAD).

Absolwenci kierunku geoinformatyka znajdą zatrudnienie w branży geodezyjnej, w szczególności w firmach wdrażających nowoczesne technologie pomiarowe. Zatrudnienie w firmach informatycznych znajdą absolwenci specjalizujący się w wykorzystaniu narzędzi programistycznych do geolokalizacji i tworzenia analiz przestrzennych.

Co możesz robić po studiach na Wydziale Mechanicznym?

Kierunek mechanika i budowa maszyn 
Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.

Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.

Absolwent specjalności techniki chłodnicze i klimatyzacja będzie dysponował wiedzą w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, kogeneracji, nowoczesnych technik pomiarowych i systemów automatyki pomiarowej, wymiany ciepła, ochrony środowiska, transportu morskiego gazów skroplonych, budowy i eksploatacji instalacji niskotemperaturowych, procesów technologicznych w instalacjach gazów skroplonych. Absolwent będzie przygotowany do działalności w sferze: projektowania, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej.

Absolwent specjalności techniki i technologie recyklingu będzie posiadał wiedzę dotyczącą technicznych aspektów procesów związanych z recyklingiem urządzeń technicznych wycofywanych z eksploatacji, konstrukcji budowlanych, energetycznych, przemysłowych instalacji chemicznych i petrochemicznych itp. Przygotowany jest do pracy w specjalistycznych przedsiębiorstwach recyklingowych oraz posiada niezbędne umiejętności w zakresie organizacji i nadzoru procesów recyklingu: przetwarzania, utylizacji, odzysku, regeneracji.

Co możesz robić po studiach na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim.

Kierunek transport
Absolwenci tego kierunku mają wiedzę z zakresu:

  • inżynierii ruchu transportowego,
  • inżynierii środków transportu,
  • analizy systemów transportowych,
  • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
  • logistyki transportu.

Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym „dom–dom”. Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim.

Kierunek logistyka
Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować, rozwiązywać problemy i monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe. Posiada umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.

Kierunek zarządzanie

Absolwent kierunku zarządzanie posiada obszerną wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów za pomocą metod i technik menedżerskich oraz kwalifikacje niezbędne do podejmowania decyzji gospodarczych w obszarach marketingu, finansów i inwestycji. Zna nowoczesne metody zarządzania personelem, projektami, innowacjami i wiedzą. Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi, w tym systemami wspomagania decyzji.

Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych średniego i wyższego szczebla w różnych typach przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych z sektorami gospodarki morskiej oraz branży TSL (transport, spedycja, logistyka).

Co możesz robić po studiach na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki?

Kierunek mechatronika

Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.

Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych lub  nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.

Absolwent specjalności mechatronika i elektrotechnika przemysłowa posiada przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz konstrukcyjnych. Przygotowany jest również do wykonywania zadań w zakresie nadzoru, diagnostyki i eksploatacji urządzeń mechatronicznych oraz układów sterowania maszyn. Może być zatrudniony w stoczniach lub zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu maszynowego, w służbach nadzoru technicznego, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wdrażających układy automatyki i robotyki w różnych obszarach przemysłu lub realizujących zadania związane z oprogramowaniem maszyn CNC i układów sterowania. Program kształcenia zapewnia także możliwość zatrudnienia na statkach morskich w charakterze oficera elektroautomatyka okrętowego.

Co możesz robić po studiach na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji?

Absolwenci specjalności informatyka morska są przygotowani do pracy w firmach informatycznych związanych z branżą morską. W ramach tej specjalności kształceni są przyszli deweloperzy morskich systemów informatycznych. Studenci poznają funkcjonowanie okrętowych systemów informatycznych, w tym systemów nawigacyjnych oraz radiokomunikacji i łączności. Kształcą się też w projektowaniu i budowaniu symulatorów morskich oraz systemów geoinformatycznych.

Absolwent specjalności programowanie systemów informatycznych jest przygotowany do pracy w zawodzie programisty. W programie nauczania główny nacisk kładziony jest na naukę programowania i przedmiotów z tym powiązanych. Student już w początkach kształcenia poznaje tajniki języków programowania obiektowego oraz projektowania i funkcjonowania systemów komputerowych. Ukierunkowanie tej specjalności to techniki programowania, znajomość narzędzi programistycznych z elementami pracy zespołowej, podstawy inżynierii oprogramowania, prowadzenie testów jednostkowych, budowa graficznych interfejsów użytkownika, programowanie niskopoziomowe, równoległe i rozproszone, a także optymalizacji kodu.

Jest to specjalność skrojona na miarę przyszłych zaawansowanych programistów.

Absolwent specjalności programowanie systemów multimedialnych przygotowany jest do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych z wykorzystaniem metodyk zwinnych, na przykładzie systemów multimedialnych, symulatorów oraz gier. Jest to najbardziej uniwersalna specjalność, odpowiednia dla osób chcących poznać zarówno tajniki programowania, jak i technologie multimedialne. W programie kształcenia prowadzone są przedmioty z zakresu grafiki komputerowej, przetwarzania obrazu i dźwięku, programowania w silnikach graficznych, wirtualnej rzeczywistości, zarządzania gestami i śledzenia człowieka oraz ruchu gałek ocznych, a także wykorzystywania technologii Internetu Rzeczy (IoT) do budowy zaawansowanych systemów informatycznych, symulatorów i gier. Studenci poznają oprogramowanie zarządzania projektami Jira, nauczą się automatyzować testy i tworzyć aplikacje efektywne pod względem wydajności obliczeniowej oraz energetycznej na urządzenia desktopowe, mobilne i aplikacje webowe. Plan nauczania zakłada prowadzenie praktycznych zespołowych zajęć projektowych w technikach zwinnych typu SCRUM odwzorowujących prawdziwy zespół deweloperski.

W poszczególnych sekcjach: grafiki, dźwięku, programowania, IoT oraz VR każdy znajdzie dziedzinę najlepiej dopasowaną do swoich zainteresowań i umiejętności i wyspecjalizuje się w niej.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście